Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Prijsoffertes
Onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, ze blijven geldig tot 2 maand na datum van de offerte tenzij anders vermeld.
Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn enkel geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.
Akkoordverklaring met een offerte houdt in dat de koper of opdrachtgever onze algemene en bijzondere voorwaarden kent én aanvaardt en afziet van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en exclusief BTW.

Artikel 2 - Verbreking van contract
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven en al onze gederfde winsten (conform art. 1794 BW). Bovendien is er van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van het contract verschuldigd. Dit zonder enig verhaal. De koper aanvaardt door het enkel feit van zijn bestelling uitdrukkelijk deze forfaitaire schadevergoedingsregeling.

Artikel 3 - Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de uitvoering van de overeenkomst (financieel of anderszins) zwaarder of moeilijker maken, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 4 - Leveringstermijnen
De leveringsdatum of datum van uitvoering van de werken, indien bepaald in de bijzondere voorwaarden, zullen zo dicht mogelijk benaderd worden, doch zijn altijd indicatief. De overschrijding van de termijn schept geen recht op schadeloosstelling in hoofde van de klant of opdrachtgever. De verzending van de goederen is steeds op risico van de ontvanger. In geval van overmacht, pandemie, staking, lock-out, oorlog, langdurige vorst of andere abnormale weersomstandigheden, heeft de koper of opdrachtgever dus geen recht op enige schadevergoeding wegens laattijdigheid.

Artikel 5 - Veiligheidscoördinatie
De maatregelen opgenomen in ons standaard veiligheidsplan zijn voorzien in de offerte. Behoudens expliciete vermelding zijn extra veiligheidsmaatregelen die niet bekend zijn op het moment van offerte niet inbegrepen in de offerteprijs.

Artikel 6 - Klachten
Klachten moeten ons schriftelijk en binnen de acht werkdagen na levering of plaatsing overgemaakt worden. Dit op straffe van verval van de rechtmatigheid en de gegrondheid van de klacht.

Artikel 7 - Betalingen
Al onze facturen zijn te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. Bij overschrijding is er van rechtswege een interest verschuldigd van 10 % per kalenderdag.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van een overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. Wij kunnen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden betaald heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming worden de betaalde voorschotten ingehouden ter vergoeding van de schade. Indien er géén voorschot werd betaald, hebben wij bovendien recht op een schadevergoeding van 25% van het totaalbedrag van het order. Wanneer wij dit recht uitoefenen, brengen wij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 9 - Schorsing
In geval van feitelijke of juridische wijzigingen in de toestand van de koper door overlijden, onvermogen, ontbinding, fusie of wijziging van de vennootschapsvorm is onze firma gerechtigd het contract te schorsen tot wanneer er voldoende betalingswaarborgen zijn.

Artikel 10 - Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van voormelde doeleinden.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten.

Artikel 11 - Bevoegdheid
In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde (BE) bevoegd met uitsluiting van alle andere.